Program profilaktyki gruźlicy

Udostępnij

Program profilaktyki gruźlicy:

Adresatami Programu jest populacja osób dorosłych, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki poz, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy w tym w szczególności:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Objęcie świadczeniobiorców programem następuje przede wszystkim poprzez wykorzystanie posiadanej przez pielęgniarki poz znajomości środowiska świadczeniobiorców, która umożliwi bezpośrednie dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem zostaną objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki poz.

W ramach programu pielęgniarka poz:

  1. Przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem „Ankiety świadczeniobiorcy w Programie profilaktyki gruźlicy”.
  2. Przeprowadza edukację zdrowotną świadczeniobiorcy.
  3. W przypadku świadczeniobiorców z grupy najwyższego ryzyka zachorowania (w ankiecie uzyskali łączną sumę punktów >9) pielęgniarka poz przekazuje lekarzowi poz, do którego jest zadeklarowany pacjent pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, w tym informuje pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza poz celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Jeżeli wynik badania ankietowego nie zakwalifikował świadczeniobiorcy do grupy ryzyka zachorowania na gruźlicę lub w wyniku dalszej diagnostyki nie rozpoznano gruźlicy ponowne badanie ankietowe można wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania. (Świadczeniobiorca składa pisemne oświadczenie iż nie podlegał ankietowemu badaniu w ciągu 24 ostatnich miesięcy także u innych świadczeniobiorców).

Zapraszają pielęgniarki środowiskowe: Justyna Jarzembowska, Maria Jankowska.